Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van PLEC gevestigd te 5928 NL aan de Kazernestraat 19, Venlo, inschrijving Kamer van Koophandel 70593043
 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door PLEC uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.

1.3 De klant met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met PLEC gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle offertes van PLEC zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door PLEC schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien PLEC deze heeft aanvaard of bekrachtigd. Onverlet het vorengaande vervalt een offerte in ieder geval na vijf werkdagen na dagtekening daarvan.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.

2.4 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en gelden uitsluiten op de dag van aanbieding. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat is PLEC gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.5 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.6 Indien en voor zover maatvoeringen door de koper zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen die hun oorzaak vinden in een onjuiste opgaven van de maatvoering zijn voor rekening van de koper.

2.7 De koper dient personeel van zowel PLEC alsook door haar in te schakelen derden, waar nodig, de vrije toegang te verstrekken tot (bedrijfs-/kantoor)ruimtes voor het uitvoeren van werkzaamheden.

2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.

2.9 Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van door PLEC ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers binden PLEC niet, tenzij hiervan een schriftelijke bevestiging door PLEC is verzonden.

2.10 Afbeeldingen, catalogi, technische specificaties, dan wel andersoortige gegevens, geven een algemene voorstelling van door PLEC gevoerde artikelen en kunnen verschillen van de uiteindelijke levering. Zij kunnen nimmer als een garantie gelden.
 

Artikel 3: Betaling

3.1 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient te geschieden bij levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.

3.5 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft PLEC zonder enige ingebrekestelling het recht om de klant over het gehele verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtigde incassokosten worden gefixeerd op 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 226,-.

3.6 PLEC is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

3.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor PLEC mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voorzover PLEC niet overgaat tot levering is de klant gehouden aan PLEC de kosten van transport en een bedrag van € 22,- per dag, of gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die PLEC heeft wegens opslag van de zaak/zaken te voldoen.
 

Artikel 4: Eigendomsovergang, risico en levering

4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant.
 
4.2 De eigendom van geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de klant de geleverde maar door hem aan PLEC niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan PLEC binnen 5 dagen daarna, verbeurt de klant aan PLEC een boete van driemaal de niet betaalde geldsom.
 

Artikel 5: Reclamaties, klachten en garantie

5.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door PLEC worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd, dient de klant direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij PLEC te reclameren. Bij zaken die door of namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle klachten wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.

5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van leverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf door PLEC geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Ná montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.

5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 14 dagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij PLEC

5.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot PLEC gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen rechtsgevolg teweeg brengen.

5.6 Reclamaties geven de klant niet het recht om opschorting, verrekening of schuldvergelijking toe te passen.

5.7 Tenzij PLEC zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken aan PLEC te retourneren.

5.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk.
 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook.

6.2 PLEC is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs-en/of stagnatieschade, daaronder begrepen schade als gevolg van vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door PLEC verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grove schuld zijdens PLEC

6.3 PLEC zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het factuurbedrag van de transactie tussen PLEC en de klant, waarop de schadeaanspraak betrekking heeft. 6.4 Indien en voorzover PLEC zich niet op enige vorengenoemde exoneratie zal kunnen beroepen, is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval dekking biedt.

6.5 De klant vrijwaart PLEC uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
 

Artikel 7: Overmacht /niet toerekenbare tekortkoming

7.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor PLEC niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft PLEC het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

7.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van PLEC, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van PLEC en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van PLEC onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van PLEC, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.
 

Artikel 8: Ontbinding

8.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van, faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft PLEC het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke PLEC ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.

8.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan PLEC, tenzij PLEC nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van PLEC op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.
 

Artikel 9: Geschillen

De bevoegde rechter in het arrondissement Limburg is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van tussen PLEC en haar klanten bestaande geschillen, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.
 

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten door PLEC gedaan of aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 

Artikel 11: Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PLEC en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Uw vragen en opmerkingen over de Algemene Voorwaarden zijn bij ons van harte welkom. Stuur een e-mail aan info@PLEC.nl om uw vraag/ opmerking te plaatsen.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties. Meer informatie.